Saigon Love Story

From TTVH DAN ONG April 2016

Creative Director: Hiep Le Duc
Photo: Quang Khuê Lê Phạm
Producer: Đinh Hạnh Nguyên
Stylist: Thi Thi
Models: Ryan Robert (Elite Model Management Vietnam), Mai Ngô
Make Up: Trần Đức Hậu (Ryan Robert), Lam Miu Miu (Mai Ngô)
Assistant: Duy Ly